Bendrosios nuostatos

 

Garantiniai įsipareigojimai

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei užsakymo patvirtinimo metu pažymėjus varnelę prie teiginio „Mano duomenys įvesti teisingai. Susipažinau ir sutinku su taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB "MiREINA" (toliau „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu „www.go4pro.lt“ el. parduotuvėje (toliau „Parduotuvė“) susijusios nuostatos.

 

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR Teisės Aktų nustatytus reikalavimus. Prieš bet kokį pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis.

 

1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę:

 • veiksnūs fiziniai asmenys (pilnamečiai), kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintis tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • juridiniai asmenys;
 • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 

1.4. Jei Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

 

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo bet kada keisti Parduotuvėje esančią informaciją.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

 

2.2. Pirkėjo asmens duomenų saugojimo trukmė – 5 metai nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo Parduotuvėje. Pirkėjo asmens kodas ir paso/tapatybės kortelės numeris gaunamas tik tuomet, kai Pirkėjas nori įsigyti prekę lizingo būdu; Šie duomenys Parduotuvėje nesaugomi, o iškart perduodami lizinguojančiai bendrovei.

 

2.3. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;

 

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“  

 

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

5.2. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

5.3. Grąžinant kokybišką prekę, taikomas prekės grąžinimo administravimo mokestis 30.00 Lt (be PVM) bei papildomas grąžinimo mokestis, kurį nurodo Parduotuvės vadybininkas. Kurjerį užsako Pardavėjas. Jo paslaugas apmoka klientas. Jei grąžinamų prekių svoris neviršija 30 kg., standartinis mokestis už transportą yra 15.00 Lt (be PVM).

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuvę arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių bei Parduotuvės nustatytų sąlygų ir sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte esančiomis sąlygomis.

 

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar, kiek įmanoma, savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti 2 Lt nuolaidą Pirkėjui kuris skaito šias taisykles :) Nuolaidos kodas: AS17283945

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

 

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 • Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su pasirinktų bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo banko sąskaitą.
  Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
 • Apmokėjimas banko kvitų — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymo kvitą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą;
 • Apmokėjimas banko pavedimu — tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą elektroniniu būdu;
 • Išsimokėtinai (lizingas). kolkas netaikomas
 

8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Jei sandėlyje užsakytų prekių nėra, prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik sandėliui gavus prekes. Apie vėlavimą pristatyti prekes Pirkėjas informuojamas.

 

8.4. Suformavus prekių krepšelį ir paspaudus mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas gali parsisiųsti ir atsispausdinti išankstinio apmokėjimo sąskaitą-faktūrą. Pardavėjui gavus apmokėjimą iš Pirkėjo, Pirkėjas gauna sąskaitą-faktūrą savo nurodytu el. paštu. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius bei pristatymo mokesčiai.

 

8.5. Sąskaita-faktūra bei garantinis talonas yra siunčiami užsakyme nurodytu el. paštu po užsakymo įvykdymo. Užsakymas laikomas įvykdytu kai Pirkėjas gauna prekes. Jeigu Pirkėjui reikalingi sąskaitos-faktūros bei garantinio talono pasirašyti ir užantspauduoti originalai, būtina pažymėti atitinkamą "varnelę" užsakymo metu arba tiesiog pranešti apie tai Pardavėjui kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Atkreipiame dėmesį, kad pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus sąskaitos-faktūros originalas nėra privalomas pardavimo rekvizitas, todėl atspausdinta el. versija turi tą pačią juridinę galią.

 

8.6. Prekių kainos priklauso nuo tiekėjo rekomenduojamų pardavimo kainų bei tiekėjų teikiamų akcijų. Jeigu prekių nebėra sandėliose arba jos nebegamina gamintojas, ji pasilieka prekių kataloge www.go4pro.lt tol, kol tiekėjas neišima prekės iš savo eksporto sąrašo, su tiekėjo rekomenduojama pardavimo kaina.

 

8.7. Sąlyga: Stengiamės, kad mūsų siūlomas prekes galėtumėte įsigyti už geriausią kainą. Jeigu radote analogišką prekę kitur pigiau - praneškite mums (spauskite čia) ir mes pasistengsime suteikti nuolaidą arba gausite dovaną pirkdami pas mus! (pranešti) Pastebėtina, kad minėta sąlyga negalioja prekei nesant tiekėjo sandėlyje, tai yra, kuomet prekių kiekis svetainės www.go4pro.lt kataloge yra 0 (tuo metu bus rekomenduojama tiekėjo pardavimo kaina) .

Garantiniai įsipareigojimai

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

 

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

 

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba Pirkėjas informuojamas el. paštu apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

 

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai priklausė nuo pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 

9.7. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis priklauso nuo bendros užsakymo sumos. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama užsakymo formavimo metu "Pristatymo būdas" skyriuje.

 

9.8. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 4.2. punktu, atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, jis privalo apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaudamasis Taisyklių 5.3. punktų.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Reali prekės išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje. Nuotraukoje gali būti dalių, kurios neįeina į produkto komplektaciją.

 

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

 

10.3. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama Parduotuvės skyriuje „Garantiniai įsipareigojimai“. Šios sąlygos yra neatskiriama šios Sutarties dalis

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”   patvirtintomis grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

 

11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) Taisyklių 11.1. punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją elektroniniu paštu, nurodydamas visus savo kontaktinius duomenis.

 

11.3. Taisyklių 11.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai elektroniniu paštu Pardavėją Taisyklių 4.2. punkte numatyta tvarka. Prekė negali būti grąžinama, jei klientui vežama pagal specialų užsakymą.

 

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
 

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. „Garantiniai įsipareigojimai“ Šios sąlygos yra neatskiriama šios Sutarties dalis
11.5.1 Surasti gedimai, defektai atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, katastrofinių gamtos reiškinių (žaibas) ir pan.
11.5.2 Įrenginys mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitaip pažeistas.
11.5.3 Gedimas įvykęs dėl į Įrenginio vidų patekusių dulkių, pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių, vabzdžių ar pan.
11.5.4 Pažeisti, sunaikinti ar pakeisti ant įrenginių esantys Įrenginio modelio, serijos numerio, garantiniai ir kiti lipdukai ar ženklinimai.
11.5.5 Įrenginys buvo jungiamas į techniškai netvarkingus elektros, telefono ir kt. tinklus.
11.5.6 Keli Įrenginiai buvo sujungiami tarpusavyje nesilaikant Įrenginių sujungimo taisyklių.
11.5.7 Buvo naudojamos neoriginalios (Įrenginio gamintojo nerekomenduojamų parametrų) eksploatacinės medžiagos.
11.5.8 Spausdintuvo galvutė sugedo dėl rašalo uždžiūvimo.
11.5.9 Optinių diskų įrenginio gedimas dėl jame sulūžusios informacijos laikmenos (disko).
11.5.10 Gedimas atsirado kito gedimo pasėkoje (nesikreipus laiku į servisą ir naudojant sugedusį gaminį).
11.5.11 Savarankiškai (ne Pardavėjo ar Įgalioto techninio centro) atliktas bet koks Įrenginio remontas, yra bandymo atidaryti gaminį požymių ir pan.
11.5.12 Įrenginys buvo naudotas ne pagal tiesioginę paskirtį, buvo viršyti gamintojo leistini įrenginio apkrovimai (resursai).

 

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti tik naudodamasis Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos, nurodytos Taisyklių 5.3. punkte. Kai grąžinamos nekokybiškos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas perduoti tiekėjui ir pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis iš tiekėjo (jeigu pastarasis sutinka ir priima atsakomybe dėl parduotos prekės). Tuo atveju, kai Pardavėjas ar tiekėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.


11.7. Svarbu žinoti: Šalys susitaria ir pripažįsta, jog Pardavėjas pats garantinio remonto neatlieka. Pardavėjas tik tarpininkauja suteikiant prekių gamintojo garantiją.

 

11.7.1. Pardavėjo Pirkėjui parduodamų prekių atžvilgiu galioja atitinkamų prekių gamintojų toms prekėms suteikti garantiniai terminai bei garantijos sąlygos, apibrėžti konkrečios prekės techniniuose dokumentuose. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui momento.

 

11.7.2. Šalys susitaria ir pripažįsta, jog Pardavėjas pats garantinio remonto neatlieka. Pardavėjas tik tarpininkauja suteikiant prekių gamintojo garantiją, tai yra, nurodo atitinkamo gamintojo techninius centrus Lietuvoje, į kuriuos Pirkėjas turi kreiptis dėl garantinio prekių aptarnavimo.

 

11.7.3. Jei atitinkamo prekių gamintojo techninių centrų Lietuvoje nėra, Pirkėjas savo sąskaita pristato prekes į Pardavėjo nurodytą vietą Lietuvoje, iš kur jos siunčiamos garantiniam remontui į užsienį arba tiekėjui.

 

11.7.4. Prekės, kurių neįmanoma pataisyti ir kurios turi būti keičiamos, Pirkėjo turi būti pristatomos Pardavėjui originalios komplektacijos, išskyrus atvejus, kuomet pagal atitinkamos prekės gamintojo garantijos sąlygas tai nėra privaloma.

 

11.7.5. Pirkėjas kartu su garantiniam remontui ar pakeitimui pateikiamomis prekėmis privalo pateikti Pardavėjui atitinkamą pirkimo sąskaitos kopiją bei užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.

 

11.7.6. Paaiškėjus, kad prekės, išsiųstos garantiniam remontui į užsienį, atitinka gamintojo specifikacijas, standartus bei technines sąlygas, nurodytas prekių techniniuose dokumentuose, ir pilnai veikia arba kad prekės buvo pažeistos (dėl savavališko remonto, dėl pakeistos komplektacijos ar pan.) ir dėl to joms neatliekamas garantinis remontas, prekių transportavimo ir su tuo susijusias išlaidas Pardavėjui apmoka Pirkėjas.

 

11.7.7. Gamintojo nustatyta garantija nėra taikoma, jei paaiškėja, kad prekės defektai atsirado dėl netinkamo prekės naudojimo, t.y. buvo nesilaikyta gamintojo nustatytų naudojimo, laikymo ar kitų instrukcijų.

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo ir/arba registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.

 

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

12.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų svetainių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

12.7. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už dalinį ar visišką sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, nustatytų LR Vyriausybės 1996.07.15 nutarimu Nr. 840  . Jei šios aplinkybės tiesiogiai sutrukdo šalims vykdyti savo įsipareigojimus, tai sutartyje numatyti terminai pratęsiami tokių aplinkybių veikimo laikotarpiui. Šalis, kuriai tokios aplinkybės trukdo vykdyti savo įsipareigojimus, kitai šaliai apie tai privalo pranešti per 5 (penkias) darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo, pateikdama iš oficialių kompetentingų organizacijų gautą šias aplinkybes patvirtinantį dokumentą.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvėje įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

13.2. Pirkėjas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais jei sutinka gauti naujienlaiškius (uždeda varnelę reikiamame langelyje atliekant registraciją arba užsakymą arba įveda savo el. pašto adresą į naujienų prenumeratos skiltį). Pirkėjas turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais arba bet kada atsisakyti jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais apie tai informuojant Pardavėją. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas ir nemokamai nutraukia Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus įstatymų nustatytus atvejus) ir informuoja apie tai Pirkėją. Pirkėjo nesutikimas/atsisakymas dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neįtakoja Pirkėjo teisės pirkti Parduotuvėje. Apsikeitimas informacija tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta pagal šių Taisyklių 14 punkto nuostatus.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos arba užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Bet kokios Parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

 

15.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu susiformavusiems santykiams taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.