Kiekvienos www.go4pro.lt parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Garantiniai įsipareigojimai taikomi tik tada, kai Pardavėjo parduodamų prekių gamintojai neturi savo įgalioto tiekėjo ar gaminių remonto ir priežiūros atstovų Lietuvoje ir neduoda garantinės kortelės (garantijos ar serviso knygelės) su savais įsipareigojimais.

Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone. Garantinio remonto paslaugas teikia įgaliotieji atitinkamų gamintojų garantinės priežiūros centrai.
Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę Pardavėjui (išskyrus garantinį aptarnavimą), reikia informuoti Pardavėją kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas gali pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke (jeigu importuojantis tiekėjas sutinka su prekės grąžinimo priežastimis) arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.“

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Pateikdamas prekę garantiniam remontui, Pirkėjas turi būtinai pateikti prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros numeris ir Pirkėjo parašas. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai. Jeigu, nusipirkęs kokią nors prekę, Pirkėjas pastebėjo, kad ji yra nekokybiška, jis turi teisę tokią prekę grąžinti Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai. Kokybiškos kompiuterinės ir buitinės technikos prekės, elektros ir šildymo prietaisai gali būti grąžinami tik per LR Teisės aktuose bei Parduotuvės Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis jų 11 punkte nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
 
Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų (Plačiau):
 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Savavališkas prekės remontas;
 • Elektros įtampos svyravimai ir netinkamas įžeminimas;
 • Eksploatacija netinkamomis aplinkos sąlygomis;
 • Į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, vabalai;
 • Stichinės nelaimės, gaisras, o taip pat buitiniai faktoriai;
 • Nesertifikuotos programinės įrangos naudojimas, o taip pat virusai;
 • Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą bei garantinį taloną;
 • LCD (skystųjų kristalų) monitoriai gali turėti (arba juose gali atsirasti) sugedusių (nešviečiančių) taškų. Maksimalus tokių taškų skaičius iki kurio prekė nelaikoma sugedusia reglamentuojamas gamintojo ir dažniausia lygus 6-8 taškams;
 • Įrenginyje neaptikus gedimų visas su aptarnavimu ir transportavimu susijusias išlaidas apmoka klientas.